Basic Barista

Basic Barista


-ทฤษฎี
>> พื้นฐานของการเป็น Barista
>> Coffee knowledge
>> การสกัดกาแฟ Perfect shot
>> แนะนำการคัดและเลือกกาแฟ  วิธีการเก็บรักษา
-ปฏิบัติ
>> การทำกาแฟร้อน>> การสตีมนม >>การเทลายพื้นฐาน
>> การทำกาแฟเย็น>>พร้อมส่วนผสม
>> การทำเครื่องดื่มแบบร้อน>> พร้อมส่วนผสม
>> การทำเครื่องดื่มแบบเย็น >> พร้อมส่วนผสม
>> การทำเครื่องดื่มแบบปั่น>>พร้อมส่วนผสม
หมายเหตุ : โดยท่านสามารถกลับมาซ้อมกับเครื่องชงที่ร้านได้ 10 ครั้ง(หลังจากคลาสเรียน) โดยสามารถใช้กาแฟของที่ร้าน ได้ แต่ต้องนำนมสดมาเอง
**** รับไม่เกิน 4 ท่านต่อ 1 คลาส
10,000 บาท/ท่าน  ท่านต่อไปบวกเพิ่มคนละ 2,000 บาท
ให้ Add LINE จาก QR Code เพื่อสมัครเรียนหรือสอบถามเนื้อหาเพิ่มเติม