Moonstone - Thai Specialty Coffee 100 g.

500.00 ฿600.00 ฿
Tax included.

กาแฟไทยที่สร้างความฮือฮาเมื่อปีที่ผ่านมา 2022 เป็นกาแฟที่ให้กลิ่น ลิ้นจี่ สละ กุหลาบ มีบอดี้ปานกลาง
จำนวนกาแฟที่ทำได้นั้นมีน้อย จนไม่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าที่ชื่นชอบ

Origin: Mae Ton Luang, Chiang Mai
Process: Inoculated Yeast

Tasting Notes:
Mango, Tropical fruits, Candy finish